Brukerhåndbok

Notposer (NYTEK23)

INTRODUKSJON

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikkerhet

1.1 Generelle Definisjoner

BassengmålFlytekragens indre omkrets.
BøtingReparasjon av hull i notlinet ved å lage nye masker, for å erstatte de som er ødelagt.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
Dybde siderVertikal dybde målt fra hovedtau til bunntau
Dybde senterVertikal dybde målt fra hovedtau til dypeste punkt (senter) i utspilt notpose.
Dødfisksamler / Dødfisksystem / DødfiskhåvRedskap for fjerning av død fisk fra notpose.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
FlyterRamme som gir oppdrift og feste for en eller flere notposer.
HalvmaskeLengde på maskeside målt fra senter til senter av to påfølgende sammenføyninger.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
Impregnering / Coating Middel for bruk til å forlenge levetiden til notposen, gjennom beskyttelse og groereduksjon.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
LoddVekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MaskeåpningInnvendig avstand mellom to motstående sammenføyninger i samme maske når den er strukket helt ut.
Maskelengde helmaskeAvstanden mellom senter av to motstående knuter/sammenføyninger i samme maske når denne er  strukket helt ut.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsHovedtauets lengde.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
ServicekortDokument som bekrefter at notposen er vedlikeholdt, kontrollert og godkjent iht. NYTEK23 og NS9425:2021
SoliditetEt mål på hvor mye av notarealet som dekkes av notlin.
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.

1.2 Sammendrag

Notposen består hovedsaklig av notlin og tau. Tau utgjør rammeverket, der alle belastninger påført notposen skal tas opp av tauene. Alle tau har en funksjon, og det er viktig å ta hensyn til at ikke alle tau er ment å ta opp alle typer belastninger. Korrekt montering og monteringsrekkefølge er kritisk for å unngå eventuelle slitasjer som kan føre til rømning.

For hver notpose som produseres av Scale AQ, vil det bli utarbeidet teknisk tegning. Nedenfor er de viktigste hovedkomponentene vist for en Midgard(c) notpose.

Montering, bruk, ettersyn og vedlikehold av notposen er sentralt for å ha kontroll på rømningssikkerhet. Dette dekkes i underliggende kapitler.

 

2 Beskrivelse av notposen og dens bestanddeler

2.1 Definisjoner

BendslingSerie stikk.
BunnløkkeLøkke montert på bunntauet. Kun bunnløkker montert ved krysstau/løftetau kan brukes til løfting eller utspiling av notposen.
BunntauHorisontalt tau i overgangen mellom side og bunn i notposen.
Dobbeltlin / forsterkningsfeltEkstra notlin montert på spesifikke steder i notpose, for å beskytte mot gnag eller liknende.
DødfisklommeLomme montert i senter, bunn av notpose for tilpasning av dødfisksystem.
FellingSøm for sammenføyning av tau og notlin.
FellingstauTau som er en del av notposens konstruksjon, og som er sydd fast til notlinet.
HoppenettDel av notposen mellom topptau og hovedtau.
HovedtauHorisontalt tau plassert under topptauet, der notposen er festet til flytekragen.
HåvtauTau til montering og løfting av dødfiskhåv
Identifikasjonsmerke Fastmontert merke med opplysninger om notposen.
InnfestingsløkkeLøkke montert på hovedtau og skal brukes til innfesting av notposen til flyteren.
Koblingstau / NavlestrengTau som er montert mellom senter ytterbunn og innerbunn (falskbunn).
KrysstauFortsettelse av sidetau, som alene eller sammenføyd med andre krysser    bunnen til motstående sidetau. Krysstau i ScaleAQ Midgard Not er en fortsettelse av løftetauene.
LoddVekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.
LøftetauSidetau som fortsetter som krysstau i bunnen av notposen.
MagebandHorisontalt tau plassert under hovedtauet på forskjellige dybder. Det kan monteres flere mageband på notposen.
Midgard-opphengForlengelse av ekstra forsterket løftetau for bæring av selve notposen og hvor utspilingssystem  henges direkte i.
NotlinNett brukt i notpose.
OpphalertauLøst tau på utsiden eller innsiden, festet i løkke ed bunntau og går opp langs et løftetau.
Senterring / GyroRing i senter av bunn i notposen.
SidetauVertikalt tau i notposen.
ToppløkkeLøkke på topptau.
TopptauØverste horisontale tau på notposen.

2.2 Typebetegnelse

ScaleAQ bruker følgende typebetegnelser for de mest brukte typer notposekonstruksjoner:

Kombinot
Spissnot
Sylindernot
Spaghettinot

 

2.3 Maskestørrelser og Materialtyper

Notposen er satt sammen av notlin og tauverk. Scale AQ har flere typer notlin med ulike egenskaper, som kan benyttes til oppdrett. Dette er følgende:

 • Nylon
 • Polyester
 • HDPE
 • UHMWPE (ScaleAQ Ultra)
 • Ultima

Disse notlin typene kan også kombineres i en og samme notpose.

Nylon anses som “standardlin” og er det mest brukte materialtypen i notposer for oppdrett. Nylon behandles med enten impregnering eller coating for å redusere begroing og enklere vedlikehold / spyling.

Nylon leveres både som knutelin og knuteløst lin.

Polyester har tyngre egenvekt enn nylon, men kommer med en rekke fordeler som god UV-resistens, bedre formstabilitet og krymper mindre enn nylon. Nøter av polyester behandles med enten impregnering eller coating for å redusere begroing og enklere vedlikehold / spyling.

Polyester leveres både som knutelin og knuteløst lin.

HDPE er testet under ekstreme påkjenninger og viser svært gode egenskaper mht. bruddstyrke og slitasje. Notlin av HDPE tåler høy frekvens av spyling, og er et miljøvennlig alternativ ettersom impregnering ikke er nødvendig.

HDPE leveres både som knutelin og knuteløst lin.

UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) er et robust og sterkt notlin som har høy bruddstyrke i forhold til tråd-tykkelse.

UHMWPE leveres både som knutelin og knuteløst lin.

Ultima er en kombinasjon av en kjerne med Polyester (for synke evne) og med en ytterkappe av HDPE for slitasjestyrke. Dette notlin gir en meget god kombinasjon av bruddstyrke og slitasjestyrke. Notlinet har god synkeevne i vann.

Ultima leveres som knutelin.

 

 

2.4 Forutsetninger og begrensninger

Notposen skal kun brukes på lokaliteter den er godkjent for. Dimensjonering av notposen fremgår av notposens sertifikat.

Innehaver av akvakulturtillatelsen er ansvarlig for grensesnitt og dimensjonering av disse mot aktuell notpose iht. krav i NS9415:2021. Dette gjelder både hovedkomponenter og ekstrautstyr.

2.4.1 Særskilte krav til flyter ved bruk av ScaleAQ Midgard notpose

ScaleAQ Midgard notpose skal kun brukes på flyter som er prosjektert for montering av Midgard-oppheng i klammer mellom flyterørene på flyteren.

3 Samvirke med andre komponenter

Notposen skal prosjekteres for samvirke og samspill med andre hovedkomponenter og ekstrautstyr. Samtidig skal leverandør av tilstøtende hovedkomponent og ekstrautstyr også prosjektere sitt utstyr mot den aktuelle notposen.

3.1 Samvirke med flyter

Notposer levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot aktuell/tillatt flyter. Produktsertifikatet for notposen presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av notposen sammen med flyter.

3.2 Samvirke med utspilingssystem

Notposer levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot nedlodding og utspilingssystem. Produktsertifikatet for notposen presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av notposen sammen med nedlodding og utspilingssystem.

3.3 Samvirke med permanent ekstrautstyr

Ved bruk av permanent ekstrautstyr i notposen som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

3.4 Samvirke med midlertidig ekstrautstyr

Ved bruk av midlertidig ekstrautstyr i notposen som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

3.5 Samvirke med dødfisksystem

Notposer levert av ScaleAQ kan brukes sammen med de fleste dødfisksystem. Det monteres også spesielle dødfisksokker (lommer) for enklere og sikrere installasjon av dødfisksystem i spiss av notposen.

Leverandør av dødfisksystem skal levere dokumentasjon som tar hensyn til samvirke mot notpose.

ScaleAQ skal kontaktes dersom informasjon rundt samvirke er uklart.

4 Montering av Notposen

Utsett av not skal foretas på en kontrollert måte og med riktig dimensjonert løfteutstyr i forhold til notposens størrelse.

Løfting av notpose skal gjøres etter øyer i løftetau og/eller ved bruk av stropper rundt notposen. Ved bruk av stropper så må dette gjøres slik at skader ikke påføres notposen. Strupeløkke ved løft av not anbefales ikke. Bruk gjerne U-løft eller før stroppen 2 eller flere ganger rundt notposen.

Utsett av not og skifte av not skal foregå under gunstige værforhold. Dette skal dokumenteres i SJA.

4.1 Kontroll av dokumentasjon – Sjekkpunkt før montering

Bruker må forsikre seg om at all dokumentasjon (produktsertifikat, servicekort, brukerhåndbok) er tilgjengelig og i samsvar med notposens identifikasjonsnummer før notposen tas i bruk. Sjekk at notposen er prosjektert i forhold til bølge og strøm på aktuell lokalitet. Grenseverdier for notposen er oppgitt på sertifikatet for notposen. Det er brukers ansvar å påse at notposen har riktig dimensjonsklasse ref. NS 9415:2021.

Emballasjen sjekkes for skader. Synlige skader på emballasjen er et tegn på at noe har tilstøtt notposen under transport eller lagring. Notposen må i slike tilfeller kontrolleres nøye.

ScaleAQ krever at personell har nødvendig kompetanse ved montering av notposen. Innehaver av akvakulturtillatelsen skal selv sørge for at krav til kompetansen er spesifisert og opprettholdt.

4.1 Generell Prosedyre – Montering av Notpose

Fremgangsmåte for montering av notpose kan variere avhengig av størrelse, tilgang på utstyr og personell samt den enkelte brukers rutiner og erfaringer.

Notposer er vanligvis pakket med bunnen nederst og toppen øverst.

 • Bunnen løftes ut først. Senter bunn festes til båt eller flyter som sikring mens montering pågår.
 • Resten av notposen løftes over bord inntil bare øverste del av notposen gjenstår.
 • Første innfestingsløkke monteres mot flyter. Dersom merd skal ha utspilingssystem i form av bunnring eller tilsvarende, så må første innfestingsløkke være ved løftetau.
 • Innfestingsløkker monteres i flyter etter hvert som notposen føres langs flyter. Fortsett så til ca. halve omkretsen av flyteren. Notposen ligger nå dobbelt.
 • Dra så resten av notposen over til motsatt side og fest de resterende innfestingsløkkene. Det kan her brukes blåser festet til toppen av notposen for å unngå av notposen synker i sjø.
 • Innfestingsløkkene fra hovedtau skal ikke monteres for høyt slik at løkke og knute blir liggende å gnage mot flyteren.
 • Påse at hoppenett er strammet opp, men ikke tar belastning. Påse at topptau ikke kommer i kontakt med kroker på innsiden av håndliststolpe for å unngå slitasje på topptau.

 

4.2 Viktige forhold ved Montering av ScaleAQ Midgard(c) Notpose

ScaleAQ Midgard(c) notposer er prosjektert i henhold til ScaleAQ sitt varemerke for denne type notposer, som eneste leverandør i havbruksbransjen.

Følgende forhold følges ved montering av ScaleAQ Midgard(c) notpose:

 • Hovedinnfesting til flyter er via Midgard-opphenget fra første mageband med løfteøre. Opphenget kobles til kjetting med 2 tonns rundsling (lengde 0.5m).
 • For å lette montering og demontering av notposen monteres det et tau (ca. 4m langt) i toppen av Midgard-opphenget. Når Midgard-opphenget er slakt kan dette tauet brukes til å heve toppen av Midgard-opphenget til overflaten.
 • Justering av kjetting der hvor Midgard-opphenget er festet, justeres til øret på not kan trekkes inn til stolperot med håndmakt.
 • NB! Uansett valg av dimensjon av tau for innfesting av not til andre komponenter skal dette tauet ha lavere bruddstyrke enn notas festepunkt.
 • Se figur nedenfor for korrekt plassering av løkke på hovedtau. Viktig at løkken ikke kommer for høyt mtp. gnag på hovedtau og notlin.
 • Innfestingstau mellom hovedtau og flytekrage: Lengde og dimensjon tilpasses not og flytekrage. Egnet og sikker knute brukes på innfestingstau.
 • Utspilingssystem festes i innfestingsløkke på bunntauet i forlengelse av løftetauet.
 • Utspilingssystem skal festes slik at det ikke fører til gnag på notpose.
 • Midgard-oppheng skal ta hovedbelastninger. Dette justeres ved å stramme/slakke kjettingen hvor Midgard-opphenget er innfestet. Det skal være likt antall kjettingløkker fra toppen av kjettingen og ned til løkken hvor servicepinnen blir satt inn, på alle kjettinger for Midgard-opphengene rundt om på flytekragen.
 • Bunnringsopphenget ved bruk av Midgard(c) system skal ha minimum 70cm slakke under daglig drift. Korrekt sikring av dette punktet gjøres med et sjakkel festet i enden av enten tau eller kjettingforløper på bunnringsopphenget. Se figur nedenfor.
Innfesting av not mot klammer
Innfesting av not mot klammer
Sikring av bunnringsoppheng på flytekrage med Midgard System

 

4.3 Innfesting mellom Hovedtau Notpose og Flyter

 • Tau eller tilsvarende for innfesting mellom Hovedtau Notpose og Flyter skal alltid ha mindre bruddstyrke enn notas festepunkt.
 • Se figur nedenfor for anbefalt innfesting inn mot flyter. Lengde og dimensjon tilpasses notpose og flyter.
Innfesting mot Flyter
Innfesting mot Flyter

4.4 Innfesting mellom Notpose og Utspilingssystem (Bunnring)

Innfesting av notpose til utspilingssystem skal kun gjøres i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelse av løftetauet (der løftetauet fortsetter som krysstau).

Bunnring skal prosjekteres for bruk sammen med aktuell notpose.

Notposens sertifikat inneholder informasjon om godkjent utspilingssystem fra prosjektering.

 • Utspilingssystemet skal monteres slik at det ikke fører til gnag på notposen.
 • Innfestingstau mellom notposens bunntau og bunnringsklammer Ø400 med bøyle:
  • For FR450/FR500: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3m inkl. spleist øye
  • For FR560: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.3m inkl. spleist øye
  • For FR630: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.4m inkl. spleist øye
 • Innfestingstau mellom notposens bunntau og bunnringsklammer uten bøyle (knytt i kjettingløkke):
  • For FR450/FR500: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 2.8m inkl. spleist øye
  • For FR560: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.1m inkl. spleist øye
  • For FR630: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.2m inkl. spleist øye
 • Ved Midgard notpose med vertikale vegger så skal avstand være totalt 1.5m mellom notposens bunntau og bunnringsklammer, etter ferdig montert innfestingstau.
 • Ved skrå vertikale vegger i notpose så må lengde på innfestingstau justeres etter spesifikasjon av dette.
Innfesting mellom not og bunnring med bunnringsklammer
Innfesting mellom not og bunnring med klosser

4.5 Innfesting av Hoppenett

2 stk. innfestingstau fordeles jevnt mellom hver håndliststolpe, 10-12mm tau.

Påse at hoppenett er strammet opp, men ikke tar belastning.

Påse at topptau ikke kommer i kontakt med kroker på innsiden av håndliststolpe for å unngå slitasje på topptau.

Innfesting av Hoppenett

4.6 Sikring av Bunnringsoppheng på Flyter ved Standard Notpose

Ved bruk av standard notpose, hvor taufellinger ikke er dimensjonert for å ta lasten fra bunnringen, fordeles lasten fra bunnringen til bunnringsopphengene. Når dette gjøres, skal det utføres en dobbelsikring av opphenget ved enten å bruke

 • servicesplint (tykk) + sjakkel eller
 • sjakkel + sjakkel (både 4,75t trålpin og 6,5t H-sjakkel er godkjent).

Dobbelsikring gjøres ved at sjakkel (sekundærsikring) settes i første ledige kjettingløkke over løkke med tykk servicesplint eller sjakkel (primærsikring). Se figur nedenfor.

Sikring av bunnringsoppheng ved bruk av Standard Notpose

4.7 Bruk av Hurtigkobling til Notpose

ScaleAQ har utviklet en hurtigkobling for innfesting av løkker på hovedtauet mot klammer på flyteren. Mellom hurtigkobling og øret på hovedtau skal det benyttes rundsling av tau eller fiber rundsling. Hurtigkoblingen skal kun benyttes på klammer hvor det er montert innvendig fender.

 • Rundsling tres ned på rør på nedre del av hurtigkobling.
 • Rundsling tres så gjennom øret på hovedtauet på notposen, tilbake igjen og tres ned på røret på nedre del av hurtigkoblingen.
 • Røret på øvre del av hurtigkobling senkes så ned i nedre del av hurtigkobling.
 • Hurtigkoblingen låses av med splint eller plastbelagt stålstreng gjennom hullet på tappen.
 • Lengden på rundslingen når den er montert (ligger dobbelt) bør ikke være mer enn ca. 15cm.
Innfesting med Hurtigkobling

4.8 Bruk av Glidelodd

Ved bruk av glidelodd så må disse være prosjektert for formålet.

Glidelodd festes inn mellom lodd og innfestingsløkker på bunntau. Tauets bruddstyrke må være mindre enn innfestingsløkke i not. Videre må lengden på tau tilpasses notposen som benyttes.

Det skal påses at glidelodd ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer.

5 Installasjon på lokaliteten

5.1 Løfting

Notposen skal til en hver tid løftes forsiktig og kontrollert. Dette med tanke på personellsikkerhet og for å unngå skade på not og annet utstyr. Det skal kun brukes godkjente løftestropper og annet løfteutstyr for å løfte notposen på plass. Ved løfting av sekk / big bag, skal løkkene på sekken være kontrollert før løftet påbegynnes.

5.2 Behov for ekstraredskaper ved montering av notpose

Vekten på notposen er stor. Derfor må det benyttes en eller flere arbeidsbåter med tilstrekkelig krankapasitet ved montering. Videre anbefales det å planlegge arbeidet med nokk eller vinsj til å hale notposen på plass. Oppdretter må ha gode rutiner for dette, for å unngå risikofylte operasjoner.

5.3 Kontroll etter installasjon

Det er kritisk at notposen blir kontrollert etter montering.

ScaleAQ anbefaler generell visuell inspeksjon utvendig av notpose etter montering. Denne inspeksjonen skal fokusere på følgende punkter:

 • Grensesnitt mot flyter
 • Grensesnitt mot utspilingssystem
 • Knutepunkt for taufellinger
 • Slitasje, skader og hull i not

6 Bruk

6.1 Anløp og Fortøyning av Båt

 • Ved anløp av båter til anlegget må det påses at notposen er korrekt utspiling og at båten legger til slik at notposen ikke kan komme i kontakt med båten.
 • Ved lasting og lossing av fisk, må det påses at båt eller fortøyning av båt ikke kan skade notposen og at det ikke brukes utstyr som kan påføre notposen skade. All direkte kontakt mellom notposen og fartøy eller utstyr som fartøyet benytter bør unngås.
 • For hvert anløp bør det vurderes om værforholdene er gode nok, om det kreves ekstra utspiling eller at båtanløpet må utsettes til forholdene bedrer seg.

6.2 Håndtering Dødfisk

 • For at oppsamling av dødfisk skal fungere best mulig er det viktig at notposen er riktig innfestet i flytekrage og riktig utspilt. Da står notposen og spesielt bunnen utspilt uten bukter og folder på tau eller notlin. Dette er en forutsetning for at dødfisken skal samle seg i senter av bunnen og at dødfiskhåndteringen skal fungere optimalt.
 • Bruker må ha gode rutiner for overvåking av fisken og gode rutiner for fjerning av dødfisk. Fjerning av dødfisk skal foregå daglig.

6.2.1 Kritisk Mengde Dødfisk

Teoretisk kapasitet for kritisk mengde dødfisk pr. krysstau:

Forutsetninger:

 • Krysstauet er det bærende elementet i bunnen
 • Materialfaktor for tau: 2.0
 • Vekten av dødfisk fordeler seg jevnt over bunnen
 • Vekten av dødfisk tas opp av halvparten av krysstauene
 • Vekt av dødfisk i sjø er 10% av vekt i luft
Dim [mm]Bruddstyrke [kg]Kritisk mengde dødfisk pr. krysstau. Vekt i sjø [kg]Vekt i luft [kg]
205800145014500
248130203320330
269410235323530
2810700267526750
3012200305030500
3213500337533750
Kritisk mengde dødfisk

For å finne notposens kapasitet for kritisk mengde dødfisk multipliseres ”Kritisk mengde dødfisk pr. krysstau” med halvparten av antall krysstau i notposen. Antall krysstau og dimensjon på krysstau finnes i sertifikatet og tegningen av notposen.
Eks:

 • Antall krysstau: 20 stk.
 • Dimensjon krysstau: 30 mm
  Kritisk mengde dødfisk = 10 stk. krysstau x 3 050 kg = 30 500 kg. Dette er vekten i sjø. I luft tilsvarer dette:
  30 500 kg x 10 = 305 000 kg

Dette gjelder kritisk mengde dødfisk for notposen. Den kritiske mengden dødfisk skal ikke overstige restoppdriften til flytekragen.

6.3 Maskestørrelse ved utsett av fisk

Oppdretter skal ha dokumentasjon på gjennomsnittsstørrelsen og størrelsesspredning på fisken som settes ut i notposen. Maksimal maskestørrelse skal være iht. myndighetskrav i forhold til fiskestørrelse som settes ut.

Maskeåpning [mm]30.738.540.745.749.254.4
Anbefalt minste fisk [gram]255687129195250
Kilde: Havforskningsinstituttet /3/

6.4 Lasting og Lossing av Levende Fisk

Håndtering av notposer bør kun foregå under gunstige værforhold, dvs. med tanke på vind, strøm og bølgehøyde. Håndtering av notposer i sterk strøm skal kun foregå i nødstilfelle, og det skal da utvises stor forsiktighet.

6.5 Håndtering av Notpose

 • Ved heving av notposen må den håndteres skånsomt for å unngå skader.
 • Når notposen heves/tørkes skal den kun heves etter løftetauene. Heving/tørking etter sidetau som ikke er løftetau skal kun foregå som etterstramming, slik at notlinet blir påført minimal belastning.
 • Det er viktig at heving/tørking av notposen foregår mest mulig skånsomt. Vi anbefaler at notposen heves i flere omganger for å unngå for store punktbelastninger i notposen.
 • Løfting og låring av notposen skal skje etter løkker på løftetauene i notposen.
 • Når det er montert tau ned til bunntau anbefales det at heving/låring av notposen skjer ved å dra i dette tauet.
 • All løft av notpose skal foregå slik at notlinet ikke får økte belastninger. Løfting etter notlinet skal ikke forekomme.
 • Utsett og opptak må foretas på en kontrollert måte, og med riktig dimensjonert løfteutstyr i forhold til tørrelsen på notposen for å hindre skader på notposen.
 • Skifte av notpose og utsett av notposer bør foregå under gunstige værforhold, dvs. med tanke på vind, strøm og bølgehøyde.

6.6 Begroing

Begroing påfører notposen ekstra vekt, og kan i ekstreme tilfeller medføre skade på notposen. Mye begroing vil også redusere gjennomstrømningen i noten, og dermed oksygentilførselen til fisken. Oppdretter må ha prosedyrer for kontroll og oversikt over status på begroing.

Begroing skal fjernes på en slik måte at det ikke skader notposen. Dersom en begrodd notpose har felter uten begroing, skal disse kontrolleres spesielt. Slike ubegrodde felt kan være et tegn på at notposen har vært utsatt for noe som har skrapt vekk begroingen.

6.7 Rengjøring i Sjø

Ved rengjøring av notpose i sjø må dette gjøres på en slik måte at notposen ikke påføres skader.
Vi anbefaler at heving og senking av spyleutstyret gjøres manuelt eller at det mekaniske utstyr har tilstrekkelig begrensning i hevekraften til at man unngår skader på notposen hvis utstyret henger seg fast.

6.8 Håndtering av Notpose og Lodd

Løfting og låring av lodd/utspilingssystem må skje på en slik måte at det ikke kommer i kontakt med notposen eller påfører notposen større punktbelastninger enn det innfestingspunktet er dimensjonert for.

 • Notposen skal løftes på en slik måte at man unngår skjevbelastninger av notlinet.
 • Løfting og låring av notposen skal skje etter løkker på løftetauene i notposen.
 • Når det er montert tau ned til utspilingssystemet anbefales det at heving/låring av notposen skjer ved å dra i tauet til utspilingssystemet. All løft av notpose skal foregå slik at notlinet ikke får økt belastning. Løfting etter notlinet skal ikke forekomme.

6.9 Opplining av Notpose

Ved opplining av notpose med bunnringssystem heves bunnring i etapper på maks 8 meter rundt hele flyteren.

 • Ta hensyn til strømforhold ved heving av bunnring.
 • Slakklin lines opp for hver etappe, og opphalertau skal strammes opp.
 • Skal nota henge opplinet i lengre tid (over natt eller lengre), skal tyngden være på flytekrage og i stavtau, ikke på håndlist/kroker og i notlin.
 • I dårlig vær skal not og bunnring være senket ned i driftsposisjon.
 • Slakklin skal henges på kroker slik at ikke fisk blir fanget i lommer. En eller to masker henges opp av gangen.
 • Det skal ikke være påstand på lin som henger på kroker.

7 Ettersyn og Vedlikehold

Det henvises her til Vedlegg “Hendelsesbasert ettersyn ScaleAQ Notpose”.

Det henvises her til Vedlegg “Ettersyn Ukentlig”.

Det henvises her til Vedlegg “Ettersyn Hver 3. Måned”.

7.1 Krav til Kompetanse

Ved inspeksjon av notpose på sjø skal utførende part ha meget god kjennskap til notposer generelt og risikobildet forbundet med disse. Kritiske aspekter ved utførelse og kritiske inspeksjonsområder skal gjennomgås i SJA.

7.2 Ettersyn og Vedlikehold for Notpose i Drift

Alt ettersyn skal dokumenteres og oppbevares sammen med øvrig dokumentasjon for den aktuelle notpose.

7.3 Hendelsesbasert Ettersyn

Ettersyn skal utføres etter følgende hendelser:

 • Etter at notposen er satt ut og installert, med ferdig påmontert utspilingssystem / Nedlodding og montert dødfisksystem.
 • Etter opplining av notposen, eksempelvis ved operasjoner.
 • Etter arbeid med dødfisksystem.
 • Etter uvær eller andre ekstreme belastninger på notposen. Dette skal vurderes av bruker i hvert enkelt tilfelle.
 • Etter andre hendelser som kan ha påført notposen skader.

7.4 Ettersyn og Vedlikehold på Servicestasjon

 • Reparasjon av notposer skal kun utføres av Servicestasjon med godkjent kompetanse i henhold til NS 9415:2021, pkt. 10.3.8. Endringer, ombygginger, utvidinger eller lignende av notposer bør skje i samråd med ScaleAQ. Servicestasjonen som utfører arbeidet skal påse at dette skjer i samsvar med NS 9415:2021, og er ansvarlig for å dokumentere endringene.
 • Notposer som ikke tilfredsstiller krav til gjenværende styrke i notlinet skal ikke benyttes til oppdrett av fisk.

7.5 Midlertidig Reparasjon av Notpose i Drift

Korrektivt vedlikehold, reparasjoner og/eller utskiftninger bør skje umiddelbart når det oppdages. Oppdretter kan utføre midlertidige reparasjoner dersom det oppdages mindre hull i notlinet. Større revner etc. må repareres av personer med dokumentert kompetanse i den type reparasjonsarbeid.

Personell fra en servicestasjon kan evt. bistå i slikt arbeid. For mindre skader kan oppdretter selv foreta en midlertidig reparasjon.

7.5.1 Krav til Kompetanse

7.5.2 Midlertidig Små Reparasjoner av Notlin

Fremgangsmåte:

 1. Start med dobbel flaggstikk.
 2. Gå ned en maske og sikre knuten med en sikker knute.
 3. Snurpe sammen hullet ved å gå inn i notlinet merket 1, 2 og 3, for å unngå rakning. Ved halvmaske mindre enn 25mm skal tråden tres 1 gang gjennom hver maske. Ved halvmaske 25mm eller større, skal tråden tres 2 ganger gjennom hver maske 2.
 4. Det skal knytes med sikker knute med en avstand på høyst 12cm.
 5. Avslutt sammensnurpingen med dobbelt flaggstikk.
 6. Gå tilbake 2 masker og sikre knuten med en sikker knute.
Midlertidig reparasjon av notlin

7.5.3 Midlertidig Større Reparasjoner av Notlin

Større revner etc. må repareres av personer med dokumentert kompetanse i den type reparasjonsarbeid. En servicestasjon kan evt. kan bistå i slikt arbeid og må godkjenne utført reparasjon.
Hvis en større skade oppstår i notlinet, så skal reparasjonene utføres med to masker overlapp, se Figur nedenfor. Ved reparasjoner skal tråden som brukes ha en bruddstyrke minst like høy som bruddstyrke på notlinet. Tråden skal tres 2 ganger gjennom hver maske og det skal brukes trippel knute i annenhver maske. Alle reparasjoner på notlin bør gjøres på utsiden og slik at knutene kommer på utsiden av notlinet.

Reparasjon av not (kun for illustrasjon)

7.5.4 Midlertidig Reparasjon av Taufellinger

Ved skade på taufellinger som krever reparasjon på notpose i drift så skal ScaleAQ kontaktes for assistanse og gjennomgang av reparasjonsmetoder. Taufellinger i notposen er forskjellige for ulike knutepunkt og skal derfor vurderes for hvert enkelt tilfelle.

8 Transport og Lagring

8.1 Mottak og Utpakking

Straks notposen blir levert av transportør skal emballasjen kontrolleres for hull og skader. Dersom emballasjen er skadet kan dette bety at også notposen har blitt skadet under transport. Mindre reparasjoner som utbedring av maskesprott skal utføres på en praktisk og sikker måte. Hvis det er andre skader enn maskesprott, skal leverandør/servicestasjon kontaktes.

Utpakking av notposer bør helst skje så nært utsett som mulig, helst bør notposen tas direkte fra original emballasje ved utsett. Dersom notposen har vært utpakket, må den transporteres forsvarlig. Deretter bør det være minst mulig håndtering av notposen før utsett.

8.2 Håndtering ved Lasting og Lossing

Det skal kun brukes godkjent og sertifisert løfteredskap for lasting/lossing av notposer fra bil/båt. Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på notposen eller notposens emballasje. Notpose med emballasje skal IKKE dras langs underlaget. Ved uskadet emballasje ved mottak bør oppdretter ikke foreta utpakking for videre intern transport og eventuelt lagring. Snurpe-slings eller -tau skal ikke brukes til å løfte notposer.

8.3 Flytting av Notposer

Dersom oppdrettsanlegget skal flyttes med notpose montert i flyteren, må slepet utføres svært forsiktig. Slepet skal risikovurderes av bruker i samråd med bruker og ScaleAQ.

8.4 Lagring av Notposer

 • Selv om materialene er stabilisert mot ultrafiolett lys (UV-lys), må ikke notposene ligge lagret i sollys over lengre tid.
 • Materialene i notposer og tau er ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.
 • Materialene i notposer tar lett skade av varme og må ikke komme i nærheten av sveiseflammer eller lignende.
 • NB! Notposer må ikke utsettes for maursyre, kaustisk soda eller andre kjemikalier som kan skade notlinet eller tauverket.
 • Lagersted og lagrede notposer må sikres mot angrep fra skadedyr og lignende

9 Produsent og Produktidentifikasjon

Ved spørsmål om notposer, kontroll og vedlikehold, kontakt vårt hovedkontor eller nærmeste serviceavdeling.

HOVEDKONTOR 
Scale Aquaculture ASTelefon: +47 73 80 99 30
Beddingen 16E-post: post@scaleaq.com
7042 Trondheimwww.scaleaq.no
  
HITRA – Notservice 
Stasjonsveien 22 
7250 MelandsjøTelefon: 72 44 61 41
  
Kontaktinfo Notposer:notposer@scaleaq.com

9.1 Dokumentasjon

Notposer fra ScaleAQ har et produktsertifikat som inneholder informasjon om dimensjonsklasse, gyldighetsperiode og detaljer om notposen og materialene den er bygd opp av. Produktsertifikatet skal være tilgjengelig hos innehaver av akvakulturtillatelsen. Se vedlegg som eksempel.

9.2 Identifikasjon av notpose

Hver enkelt notpose har et unikt produksjonsnummer. Alle produksjonsrelaterte opplysninger, samt servicehistorikk, registreres og lagres med referanse til produksjonsnummeret. På hver notpose er det montert totalt 5 stk. hvor 4 er jevnt fordelt på topptauet og den 5. nede ved spissen av notposen.

Identifikasjonsmerkene har følgende opplysninger: Produsent, produksjonsår, produksjonsnummer, dimensjonsklasse, notposens omkrets og dybde, samt type notlin og maskeåpning.

Merkerør og Merkelapper for Notposer

9.3 Gyldighetsperiode

ScaleAQ Notposer kan ikke brukes til oppdrett av fisk uten gyldig dokumentasjon.

Notposen har en dimensjonerende brukstid på 36 mnd, og deretter så lenge det er dokumentert at krav til kontroll og reparasjon er overholdt, og at notposen er iht. krav i NS9415:2021. Produktsertifikatets gyldighetsperiode starter når notposen settes i sjø, men høyst 12 måneder etter utstedelsesdato. Etter 24 måneder må notposen ha et gyldig servicekort som vedlegg. Et servicekort kan forlenge notposens gyldighetsperiode med maksimalt 24 måneder, forutsatt at krav til reststyrke og generell tilstand er tilfredsstillende iht. krav i NS9415:2021.

9.4 Servicelogg

Et servicekort kan kun utstedes av et sertifisert serviceverksted. ScaleAQ sine serviceavdelinger er sertifisert som servicestasjon i henhold til NS 9415:2021. Se NS 9415:2021 for utfyllende krav til gyldighetsperiode og eventuell forlengelse av slik gyldighet.

9.5 Ombygging

All endring, ombygging og utvidelse av notposer skal skje i samråd med ScaleAQ. Dette for å sikre gyldig produktsertifikat, samt at notposen er prosjektert og dokumentert iht. NS9415:2021. Ved ombygging av taufellinger og knutepunkter i notposen, så skal ScaleAQ kontaktes for riktige prosedyrer.

Ved ombygging av notposen, skal produktsertifikatet revideres av ScaleAQ. Merking av notposen skal også endres av ScaleAQ.

9.6 Avvik og håndtering av feil

Ved avvik, feil eller mangler ved notposen, skal dette varsles ScaleAQ via kontaktinfo ref. kap 9.

10 Revisjonshistorikk

Rev.Endringer
1Brukerhåndboken er revidert i sin helhet for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.

 

11 Referanser

/1/NYTEK23
/2/NS9415:2021
/3/Havforskningsinstituttet – “Undersøkelse av maskeåpning og smoltstørrelse” – Rapport Nr 22-2013.