Brukerhåndbøker

Glassfiberstenger / Taknettstenger / Taknett

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle Definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flyter, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
LoddVekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlyter med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
  
Tabell 1: Generelle Definisjoner

1.2 Innledning

ScaleAQ leverer taknettstenger i glassfiber som festes i flyterens håndliststolper:

 • Standard lengde på stenger er 5.8m.
 • Diameter på stenger er 51mm.
 • Leveres med festebrakett i plast tilpasset flyterens håndliststolper (stålklammer).
 • For flytere med plastklammer må det eventuelt brukes adapterhylser for tilpassing.
 • Trinser og tau for innfesting og posisjonering av selve taknettet.

2. Samvirke med andre komponenter

ScaleAQ taknettstenger kan monteres på følgende størrelser ScaleAQ FrøyaRingen flyter:

 • FR400/FRPL400 opp til 120 m omkrets
 • FR450/FRPL450 opp til 160 m omkrets
 • FR500/FRPL500 opp til 200 m omkrets
 • FR500 opp til 200 m omkrets
 • FR630 opp til 200 m omkrets

Det skal bare brukes taknett som er tilpasset for taknettstenger og flyterens omkrets.

3. Montering av enheten

Bestanddeler

Toppdel der tau for nettets topptelne og sidevegg er tredd.
 • Sørg for at dragertau er tredd riktig før stengene monteres til flyteren.
 • Fest festebrakettene til håndliststolpene, håndliststolpene skal ikke belastes mer enn maks. oppgitt moment i flyterens sertifikat.
 • Dragertau kan tres i ytre hull slik at tauet går på yttersiden av stangen eller dragertauet kan tres i senterhullet slik at dragertauet går på innsiden av stangen
 • Ved montering på flytere med plastklammer skal stengene trees ned i tilpassede hull, alternativt må det brukes adapterhylse til nedløpshull.
Montert på plastklammer

4. Installasjon på lokaliteten

4.1 Montering av taknett

 • Fest taknettet i dragertau og heis dette opp.
 • Fest dragertau sikkert. Kan festes i håndlistrør.
 • Når dragertau er montert på utsiden av stanga, skal dragertauet surres rundt glassfiberstang før festing til håndlist. Dette for å redusere bevegelser mellom stangtupp og dragertau som kan føre til gnag på tau.
  • Merk: Ved plastklammer på flytekrage må dragertau monteres på utsiden av glassfiberstangen.

5. Bruk

Taknettstengene med festebrakett skal ikke brukes til annet formål enn å holde taknettet.

Taknettstang skal aldri bøyes ved hjelp av kran, vinsj eller capstan.

Taknett skal aldri strammes opp ved hjelp av kran, vinsj eller capstan.

Tau for heving av sidevegg skal slakkes under vanlig drift, dette for å unngå gnag.

Taknettstengene må ikke komme i kontakt med notposen eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at stengene kommer i kontakt med notposen eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes.

6. Ettersyn og vedlikehold

6.1 Ettersyn

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan     
1Innfesting stengerSjekk at braketter er hele.  X   
2Innfesting tauSjekk at tau er hele.    
3Innfesting nettSjekk visuelt at nett er intakt, spesielt etter dårlig vær.   
Det skal gjennomføres minimum ukentlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

6.2 Utskifting av komponenter

Ved evt. utskifting av komponenter, som f.eks. topptrinse, skal stangen tas ut av festebraketten og plasseres på en egnet plass for å utføre utskiftingen av komponenten.

Dersom det er skade på glassfiberstang (sprekk eller skade i glassfiberstangens overflate) skal den aktuelle glassfiberstangen erstattes med ny.

7. Transport og lagring

Etter endt bruk skal taknettstengene rengjøres og vedlikeholdes. Alle deler som har vært i sjøen skal spyles. Stenger skal sjekkes for skader og eventuelt byttes ut hvis dette er nødvendig.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Holdersettet er merket med ScaleAQ eller Aqualine logo.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er revidert for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.03.04.2024