Brukerhåndbøker

Strømskapmodul

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9415:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1.1: Generelle definisjoner.

1.2 Innledning

Strømskapmodulen beskytter strømskap for styring av f.eks. Midgard-vinsj, kamera og lys på merdene mot vanninntrengning og sikrer en solid montering av strømskapet til merdene. Fargen er godt synlig.

Figur 1.2.1: Strømskapmodul påmontert universalholder på flytekrage.

2. Samvirke med andre komponenter

Strømskapmodulen passer til ScaleAQ sin universalholder for ekstrautstyr, og er designet for å passe strømskap med størrelser opp til 400x400x200 mm.

3. Montering av enheten

Holderen i strømskapmodulen tres ned i universalholderen og festes med bolter. Bøylene tres rundt håndlisten og festes med bolter i universalholderen. Selve strømskapet kan festes på stålplaten i strømskapmodulen både før og etter enheten er montert på ringen. Kablene dekkes til av kabelbeskyttere som vises under stålplaten i midten i Figur 3.1. Lukking av de to oransje plastdekslene skjer ved å tre en stålring festet med en stram strikk over en kroken stom stikker ut på hver side av den vertikale stålplaten som strømskapet er festet til.

Figur 3.1: Montering av strømskapmodul på universalholder til venstre, åpent plastdeksel med strømskap i midten og lukket plastdeksel med lukkemetode til høyre.

4. Installasjon på lokaliteten

Strømskapmodulen kan enkelt installeres på lokaliteten og strømboksen kan byttes ut ved behov når plastdekselet er i åpen posisjon.

5. Bruk

Strømskapmodulen kan brukes på alle flytekrager som har ScaleAQ sin universalholder installert.

6. Ettersyn og vedlikehold

Det anbefales en ukentlig visuell sjekk av modulen både utvendig og innvendig for å påse at:

– Det ikke har kommet sprekker i plastdekselet som kan slippe inn vann
– Strikken som benyttes for sammenfesting av plastdekslene fortsatt er stram
– Det ikke har oppstått gnag på kabler mot stålplaten
– Alle bolter og muttere fortsatt er stramme

7. Transport og lagring

Ved montering på lokalitet kommer delene til strømskapmodulen pakket som stykkgods/europall. Delene består av holder, U-bøyler, strømskapmodul ståldel, strømskapmodul plastdel, en pakke med festeteknikk og kabelbeskyttelse til strømskapmodul.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Strømskapmodulen er merket med ScaleAQ sin logo.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.26.04.2024
Tabell 9.1: Revisjonshistorikk.