Brukerhåndbøker

Strømflåte Universal 

1 ScaleAQ Strømflåte Universal

Denne brukerhåndboken gir en beskrivelse av ScaleAQ Strømflåte Universal. Strømflåten brukes som erstatning for forankringsbøye på midt-strekket i rammefortøyning. For å begrense gir-bevegelser kan strømflåten festes (knytes) i rammetau med trosser fra fortøyningsørene på strømflåten.

Strømflåten er vurdert som påmontert ekstrautstyr til hovedkomponent fortøyning.

ScaleAQ strømflåter utformes og produseres i henhold til vår lange erfaring med sveising og bearbeiding av PE-plast.

Brukerhåndboken beskriver viktige opplysninger om hvorledes strømflåten og komponenter levert av ScaleAQ skal transporteres, håndteres, installeres, inspiseres og vedlikeholdes for å få maksimal utnyttelse av egenskaper og levetid.

Bakerst i brukerhåndboken er vedlagt skjema for inspeksjon, kontroll, rapportering av avvik og reparasjoner. Disse er tenkt som maler med de nødvendige punkter for kontroll og oppfølging av strømflåten.

Det forutsettes ingen spesiell bakgrunnskunnskap hos leser, men skulle det være ting som er dårlig forklart så ta gjerne direkte kontakt med oss, vi er mer enn behjelpelig med å yte ytterligere veiledning og råd.

2 Definisjoner

Brukerhåndbok
Dokument som beskriver korrekt identifikasjon av deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av og begrensning til hovedkomponenter i oppdrettsanlegget.

Drift
Innbefatter alle operasjoner på og ved strømflåte hvor den er fortøyd.

Flyteelementer
Rørkonstruksjon i PE-plast.

Dekke
Plastrister som er beregnet for å gå på eller kan bære en begrenset nyttelast.

Ettersyn
Systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyr tilfredsstiller som er satt.

3 Beskrivelse

Generell beskrivelse konstruksjon
Strømflåten skal brukes som erstatning for forankringsbøye i midt-strekket i rammefortøyningen. Strømflåten er vurdert som påmontert ekstrautstyr til hovedkomponent fortøyning.

Konstruksjonen består av:

  • Flyteelement av plastrør.
  • Galvanisert stålklammer med fortøyningsører.
  • Dekke i plast.
  • Isopor i alle ytre flyterør for å opprettholde oppdrift ved eventuell skade eller punktering
Figur 1: ScaleAQ Strømflåte Universal.

4 HMS

Verneutstyr
Bruk personlig verneutstyr.

Sjøsetting
Sjøsetting må utføres så skånsomt som mulig, pass på at skarpe kanter ikke skraper opp flyteelementene. Ved løft anbefaler vi å bruke brede løftestropper rundt hele strømflåten, pass på å sikre så de ikke glir.

Sleping

  • Strømflåten kan lett slepes ved å feste inn hanefot i fortøyningsørene i stålklamrene.
  • Hanefot festes til slepetrosse, med noe avstand til båt.
  • Alle knuter og tau bør sikres godt.
  • Hvis annet utstyr ligger oppe på flytebryggen må dette være forsvarlig sikret.

5 Montering

Montering i fortøyning:
Strømflåten skal brukes som erstatning for forankringsbøye i midt-strekket i rammefortøyningen.

  • Strømflåten monteres i ved å trekke kjetting fra fortøyningsplaten opp gjennom røret i midten av strømflåten. Oppe på flåten låses kjettingen av med sjakkel.
  • For å hindre rotasjon av strømflåten, lages en hanefot fra fortøyningsørene på stålklamrene. Fra hanefoten strekkes tau ned mot rammetau og knytes/spleises inn i rammetau. Legg inn minimum 3m slakke i tauet fra hanefoten og ned rammetauet. Pass på at fortøyningsliner ikke kommer i kontakt med hverandre, slik at gnag unngås.
Figur 2: ScaleAQ strømflåte Universal montert i rammefortøyning.
Figur 3: Avslåsing av kjetting oppe på ScaleAQ Strømflåte Universal.

6 Drift, ettersyn, vedlikehold og utskifting

Loggføring
Alt ettersyn, vedlikehold, reparasjon og hendelser bør loggføres iht. sjekkpunktene i kapittel 7.12 og skjemaene i vedlegg 1 til 7.

Fortøyning av båter
Båter skal fortøyes slik at de ikke risikerer skade på fortøyning eller strømflåte.

Rengjøring
Det anbefales jevnlig ettersyn og eventuell rengjøring etter behov. Begroing vil variere fra lokalitet til lokalitet. Skrape, skurekost eller høytrykksspyler er egnet. Ved bruk av desinfiseringsmiddel og andre kjemikalier skal det forsikres at middelet ikke skader flytebryggens komponenter.

Forholdsregler ved ilandsetting og sjøsetting
Plassbehov: Området må ha plass til flytebryggen og ha fri passasje rundt på ca. 10 meter.

Lagring på land
For lagring på land kreves at underlaget er plant for å unngå punktbelastning på flyterørene. I forbindelse med ilandsetting bør man benytte anledning til ettersyn av flytebryggen og loggføre dette iht. kapittel 7.12 og skjemaene i vedlegg 1-7.

Skader
Ved skader i plast konstruksjon, er dette reparerbart, og kan skal utføres av
sertifiserte sveisere innen PE ekstruder sveising.
Etter perioder med dårlig vær skal man gjennomføre kontroll av strømflåten.

Naturlaster
Tidevannsvariasjoner og stormflo er ikke kritisk for strømflåten så fremt fortøyningen er tilpasset dette.

Is og snø kan påføre konstruksjonen betydelige belastninger og kan øke tyngden til strømflåten slik at den i verste fall presses under. Påslag av is og snø bør fortrinnsvis fjernes med gummislegge/treklubbe.

Når det gjelder andre forhold som f.eks. drivis er det viktig at eieren har en
aksjonsplan for å håndtere dette.

Ombygginger
For å ivareta styrken i konstruksjonen må ombygginger bare skje i samråd med produsenten.

Reservedeler
Bestilling sendes ScaleAQ AS ved behov for deler.

ScaleAQ AS kan anbefale hva som bør skiftes ut, hvordan det skal gjøres og hvem som bør utføre arbeidet.

Reservedeler finnes som lagervare eller som skaffevare. Hvis varene må skaffes
(produseres av våre underleverandører) kan det ta noe tid.

Avfallshåndtering
Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

Tilbakemeldinger
Vi setter pris på tilbakemelding på vår brukerhåndbok slik at noe kan bli bedre eller må forandres. Bruk gjerne kontaktskjema på vår nettside.

Ettersyn og vedlikehold på flytebrygge

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1FortøyningSjekk for gnag på kjetting, sjakkel og innfestingen på flåten.
2Rotasjonstau Sjekk for gnag på rotasjonstauene.
3Skader på flyterørSe etter at flyterør ikke er skadet som følge av gnag eller annen mekanisk påkjenning
4DekkeSe atter at dekke er skadefritt og sitter som det skal.
5StåldelerVisuell kontroll for skade på galvanisering, evt. skadested pusses rent og kaldgalvaniseres.

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll etter perioder med dårlig vær.

For bruk i næring skal den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

7 Vedlegg