Brukerhåndbøker

Innlegg Forankringsøre

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle Definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og forankring.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1: Generelle Definisjoner

1.2 Innledning

Innlegget monteres inn i det påsveisede forankringsøret på forankringsklammeret, og skal fungere som en utskiftbar slitefôring. Innlegget kan ettermonteres i sjø, eller bli levert ferdigmontert på flytekrager i produksjon. Med slitestykket unngår oppdretterne å bytte hele forankringsklammeret når slitasjen har oversteget fastsatt grense.

Innlegg finnes i to størrelser for FrøyaRing forankringsklammer, en type for FR400, FR450 og FR500. Den andre typen finnes for FR560 og FR630.

2. Samvirke med andre komponenter

Innlegget er to-delt og festet til forankringsklammeret med to bolter. Sjakkel for hanefot er festet i innlegget og er forbindelse til hanefotpart. Innlegget er av Duplexmateriale.

3. Montering av enheten

Innlegget festes i forankringsklammerets bøyle med to bolter som er vedlagt i settet.

4. Installasjon på lokaliteten

Hanefot demonteres og sikres, innlegget monteres i forankringsklammeret og hanefot sjakles inn med sjakkel i innlegget.

5. Bruk

Dette kan brukes på alle flytekrager der forankringsklammer har bøyle for innfesting av haneføtter.

6. Ettersyn og vedlikehold

Ha jevnlig tilsyn med innleggene, kontroller at boltene er på plass og at skakkel er innenfor toleransene.

7. Transport og lagring

Fraktes som stykkgods. Det bør etterstrebes å holde brukte innlegg i par.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Innleggene er ikke merket.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
0Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.08.04.2024