Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsHovedtauets lengde.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9415:2021
SoliditetEt mål på hvor mye av notarealet som dekkes av notlin.
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1.1: Generelle definisjoner.

1.2 Sammendrag

Hovedprinsippet for FRPL500-157-LE, er at 2 flyterør er forbundet med plastklammer som er jevnt fordelt hele flyterens omkrets. Forankring av Flyteren skjer ved klammer med definerte avstander ved bruk av fiberstropp ned gjennom nedløpsrør i plastklammeret.

Bilde 2: Flyter med plastklammer

2 Beskrivelse av Flyter og dens Bestanddeler
Konstruksjonen består av:

Flyter har doble flyterør og gelenderrør i polyetylen plast.

 • 2 flyterør er forbundet med plastklammer som er jevnt fordelt hele flyterens omkrets.
 • Klamrene er forankret med låsepinne i toppen av stolpe gjennom håndlistrøret. I tillegg er det ved hvert. tredje klammer, stoppeklosser på indre flyterør på hver side av klammeret. Ved klammer hvor ytre hanefotpart er forankret er det stoppekloss innsiden av klammeret på ytre flyterør.
 • Med innfesting av notpose nederst på gelenderstolpe, sikres fordeling av belastning i hele konstruksjonen.
 • Eventuell bunnring ved bruk av oppheng opp gjennom nedløpsrør i klammer.
 • Det er isopor i begge flyterør for å opprettholde oppdrift ved eventuell skade eller punktering.
Bilde 3: Flyter og dens Bestanddeler

2.1 Plastklammer

Bilde 4: Plastklammer 500

2.2 Merking av Flyter

Hver leveranse vil ha sine unike serienummer som identifiserer produktene. Flyter merkes med unikt merkerør i plast. Hvis merkerøret skal byttes ut, så skal det nye merkerøret monteres på akkurat samme plass som det som blir erstattet.

Bilde 5: Eksempel merkerør

2.3 Netto oppdrift Flyter

I produktsertifikatet er det beskrevet netto oppdrift av flyter uten noe ekstrautstyr, som f.eks. bunnring.

2.5 Spesifikasjon Flyter

FRPL500-157-LE
Omkrets157 m
Diameter50 m
Overflate1962 m2
FlyterørØ500 mm
HåndlistrørØ140 mm
GelenderstolpeØ160 mm
IsoporI begge flyterør
Tabell 2: Spesifikasjoner Flyter
* Omkrets og diameter er målt på innside av indre flyterør.

2.6 Forutsetninger og Begrensninger

Det er en forutsetning at det benyttes utstyr og komponenter som er godkjent av ScaleAQ AS ved bytte av utstyr og komponenter på ScaleAQ flyter.
ScaleAQ har kun ansvar når det benyttes, reservedeler og servicepersonell godkjent av ScaleAQ AS.
Merkerøret på flyteren kan brukes som referansepunkt med tanke på å ha kontroll på hvor man utfører ettersyn og vedlikehold på flyteren. F.eks. kan man ha merkerøret som et null-punkt og evt. telle antall klammer med klokken i forhold til merkerøret.

2.7 Uønskede hendelser

2.7.1 Skade ellet punktering i Flyterør

ScaleAQ FrøyaRingen flytekrager er levert med flyterør som er fylt med isoporstaver. Isoporstavene er for å opprettholde oppdrift ved eventuell skade eller punktering. Ved punktering i begge flyterør reduseres netto oppdrift iht. tabell 3:

Dimensjon flyterør [mm]Reduksjon av netto oppdrift ved punktering begge flyterør
500Ca. 39%
Tabell 3: : Reduksjon av netto oppdrift ved punktering av begge flyterør

2.7.2 Tidevannsvariasjoner og stormflo

Tidevannsvariasjoner og stormflo er ikke kritisk for Flyteren.

2.7.3 Is og snø

Is og snø kan påføre konstruksjonen betydelige belastninger. Lastvirkningen fra ising er primært knyttet til tap av oppdrift. Påslag av is og snø bør fortrinnsvis fjernes med gummislegge/treklubbe. Tau for innfesting av hoppenett til flytekrage bør ha lav bruddstyrke. Ved stort påslag av is på hoppenettet, vil tauene gå til brudd og hoppenettet faller ned i vannet og isen smelter.

Ved lokaliteter hvor ising og drivis kan forekomme skal oppdretter ha beredskaps-/ tiltaksplaner for fjerning av is.

2.7.4 Håndtering dødfisk

For at oppsamling av dødfisk skal fungere best mulig er det viktig at notposen er riktig innfestet i flytekrage og riktig utspilt. Da står notposen og spesielt bunnen utspilt uten bukter og folder på tau eller notlin. Dette er en forutsetning for at dødfisken skal samle seg i senter av bunnen og at dødfiskhåndteringen skal fungere optimalt.

Bruker må ha gode rutiner for overvåking av fisken og gode rutiner for fjerning av dødfisk. Fjerning av dødfisk skal foregå daglig.

2.7.4.1 Kritisk mengde dødfisk

Forutsetninger:

 • Vekten av dødfisk fordeler seg jevnt over bunnen
 • Vekt av dødfisk i sjø er 10% av vekt i luft

For å finne kapasitet for kritisk mengde dødfisk multipliseres ”Kritisk mengde dødfisk pr. krysstau i notposen” med halvparten av antall krysstau i notposen. Antall krysstau og dimensjon på krysstau finnes i sertifikatet for notpose og tegningen av notposen.

Eks:

 • Antall krysstau i notpose: 20 stk.
 • Dimensjon krysstau: 30 mm
  Kritisk mengde dødfisk = 10 stk. krysstau x 3 050 kg = 30 500 kg. Dette er vekten i sjø. I luft tilsvarer dette:
  30 500 kg x 10 = 305 000 kg

Dette gjelder kritisk mengde dødfisk for notposen.

Den kritiske mengden dødfisk skal ikke overstige restoppdriften til flyter. Netto oppdrift Flyter uten ekstrautstyr som f.eks. bunnringssystem, står i sertifikatet til Flyteren.


3 Samvirke med andre komponenter

Flyteren skal prosjekteres for samvirke og samspill med andre hovedkomponenter og ekstrautstyr. Samtidig skal leverandør av tilstøtende hovedkomponent og ekstrautstyr også prosjektere sitt utstyr mot den aktuelle flyteren.

3.1 Samvirke med Notpose

Flytere levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot aktuell/tillatt notpose. Produktsertifikatet for flyteren presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av flyteren sammen med notposen.

3.2 Samvirke med Utspilingssystem

Flytere levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot nedlodding og utspilingssystem. Produktsertifikatet for flyteren presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av flyteren sammen med nedlodding og utspilingssystem.

3.2.1 Utspiling med Bunnring

ScaleAQ FrøyaRingen flyter kan leveres med bunnring. Se egen brukerhåndbok for utspilingssystem med bunnring.

Bilde 6: ScaleAQ FrøyaRingen Flyter med Bunnring

3.2.2 Utspiling med Lodd

Ved bruk av lodd som utspiling av notpose, skal ikke totalvekten av alle loddene overstige tilsvarende tillatt totalvekt for bunnring for aktuelle Flyter. I tillegg skal ikke vekten pr. lodd overstige tilsvarende fordelte bunnringsvekt pr. bunnringsoppheng for den aktuelle Flyter. Tillatt bunnringsvekt står i produktsertifikat for den aktuelle Flyter.

3.2.3 Spisslodd

Loddet er en integrert del av nota, da det er det eneste loddet, og virker i spissen av nota. For å sikre riktig bruk bør en kontrollere eventuelle betingelser som notleverandøren spesifiserer for bruk av lodd. Not er en hovedkomponent som skal sertifiseres iht. NS9415. Bruk av ekstrautstyr skal beskrives i brukerhåndbok til not.

3.3 Samvirke med permanent ekstrautstyr

Ved bruk av permanent ekstrautstyr på Flyter som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

3.4 Samvirke med midlertidig ekstrautstyr

Ved bruk av midlertidig ekstrautstyr på flyter som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

4 Montering av Flyter

ScaleAQ Flyter er ferdig montert ved leveranse. Montering av ScaleAQ Flyter gjøres av sertifserte montører som gjennom opplæring og kvalifisering har status som monteringsleder. Monteringsleder godkjennes og utnevnes av monteringsansvarlig i ScaleAQ. Alle sveisere og montører har dokumentert kompetanse til å utføre montering av ScaleAQ Flyter.

Før installsjon på lokalitet bør det gjennomføres en sikker jobb-analyse (SJA).

5 Installasjon på lokaliteten

Installasjon mot andre komponenter må gjøres i henhold til krav i andre komponenters sine brukerhåndbøker og/eller produktsertifikat. Det må være tydelige krav til hvordan andre komponenter skal installeres mot forankringen. Risikofaktorer som er viktig å påse er at kapasiteten til andre komponenter ikke overstiges, samt at passform på innfestning mot forankring fra innfestning til andre komponenter er ivaretatt og ikke kan påføre andre komponenter eller forankring feil belastninger som kan føre til reduksjon i kapasitet.

5.1 Installasjon av Flyter i Forankringsramme

Hanefot i forankringssystemet festes i fiberstroppen som er montert ned gjennom nedløpsrør i bestemte klammer på Flyteren.

 • Alle haneføtter skal være av samme tau-/kjettingtype og samme dimensjon.
 • Flyter bør ligge mest mulig sentrert i forhold til rammen.
 • Forspenning: Forankringsramme må være slik at forspenningskrefter fordeles i rammesystemet og ikke i haneføtter.
Bilde 7: Hanefotinnfesting FRPL500-157-LE
Bilde 8: Forankring FRPL500-157-LE

5.2 Installasjon av notpose

Notpose skal være tilpasset flyter. Montering av notpose gjøres etter spesifikasjon fra notprodusent.

Ved innfesting av not til flyterens gelenderstolper er det viktig at tau er forankret nede på gelenderstolpe slik at ved eventuell krengning av flyter kan ikke innfesting klatre opp på stolpe og føre til økt moment og feilbelastning på flyter.
Ved bruk av bunnringssystem, se brukerhåndbok for dette.

Alternativer for innfesting av notpose til flyterens gelenderstolpe er:

Bilde 9: Innfesting nederst på gelenderstolpe ved bruk av tau
Bilde 10: Innfesting nederst på stolpe og over skråstøtte

5.3 Innfesting av bæretau fra magebånd i notpose til flyter for notposer tilpasset dette

 • Innfestingspunktet for bæretau fra for eksempel ScaleAQ Midgard® Notpose, er i nedløpsrøret i plastklammeret. Løkker på hovedtau festes nederst på gelenderstolpe.
 • Ved bruk av bunnring, bør alle notposens innfestinger til flytekragen være festet til flytekragen før senking av bunnring.
 • Notposens hoppenett skal i utgangspunktet ikke henges etter notkrokene under drift.
Bilde 11: Innfestingspunktet for bæretau for ScaleAQ Midgard® Notpose, er i nedløpsrør i plasklammeret

5.4 Kombinot

For å unngå for store belastninger på håndlist og riving av not, skal det ikke lines opp mer enn 5m notlin pr. oppheng pr. runde rundt flytekragen. Ved nedlining av not må bruker påse at det ikke henger igjen notlin mot håndlist ved senking av nedlodding/utspilingssystem, da dette kan føre til brudd i de notmasker som henger igjen.
I perioder med fare for ising må det utføres risikoreduserende tiltak hvis kombinoten skal være opphengt. Et eksempel på risikoreduserende tiltak kan være bruk av is-skjørt.

Bilde 12: Kombinot

6 Bruk

6.1 Bruk og sikring av kjetting, tau og kabler

Kjetting, tau og kabler skal brukes og lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke kan forårsake skade på flyter, notpose, forankring og ekstrautstyr.

6.2 Fortøying av båter

Båter skal fortøyes slik at de ikke risikerer skade på Notpose, Fortøyning eller Flyter. Med fortøyning menes midlertidig fortøyning i forbindelse med arbeidsoperasjoner.
Båter fortøyes i minimum 2 stk. fiberstropper montert i nedløpsrøret i plastklammeret. Det skal IKKE fortøyes i håndlistrør, oppe på gelenderstolpe.

Bilde 13: Fiberstroppe montert i plastklammer til fortøying av båt

6.2.1 Fortøying av båt

Bilde 14: Fortøying av båt

6.3 Løfting av Flyter

For løfting anbefales 2 stk. brede løftestropper med en avstand på ca. 3m eller mer, slik at det er minst 2 klammer mellom løftepunktene. Stroppene skal gå under begge flyterør, ikke under bunnring. Arbeidsvinkel: β < 30°. (Dvs. vinkel mellom stropp og en loddrett linje). Maks. løftehøyde fra vannflaten er 3m.

Dim. flyterørBredde på løftestropp [mm/tonn WLL]
500120mm/4T
Tabell 4: Min. bredde/tonnasje på løftestropp ved løfting av flytekrage

6.4 Rengjøring

Etter hvert utsett er det vanlig å rengjøre flyter og evt. bunnring. Det er vanlig å bruke spesialdesignede spylerigger for å fjerne groe og skjellvekst. Hvis kran brukes må man sørge for at flytekragen henger sikkert i løftestroppene og at man ikke oppholder seg under hengende last.
Ved bruk av desinfiseringsmiddel og andre kjemikalier skal det forsikres at middelet ikke skader flytekragens komponenter.

6.5 Forholdsregler ved ilandsetting og sjøsetting

Plassbehov: Området må ha plass til flyteren og ha fri passasje rundt på ca. 10 meter.
Ved ilandsetting er det vanlig å bruke en kombinasjon av løfte- og drakraft.
Flyteren kan ovaliseres ved å strekke tau på tvers over Flyteren for at det skal bli mer hensiktsmessig å få den på land. Pass på at rørene ikke får for skarp bøyeradius slik at de knekker. (Maks. tillatt diameter økning under håndtering: 15 %)
Kjør ikke utstyr oppe på flyterørene, pass på at skarpe kanter på maskinelt utstyr og at underlag ikke skader flyterørene.

7 Ettersyn og vedlikehold

7.1 Forutsetninger

Det er en forutsetning at det benyttes utstyr og komponenter som er godkjent av ScaleAQ AS ved bytte av utstyr og komponenter på ScaleAQ flyter.
ScaleAQ har kun ansvar når det benyttes, reservedeler og servicepersonell godkjent av ScaleAQ AS.
Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.
Merkerøret på flyteren kan brukes som referansepunkt med tanke på å ha kontroll på hvor man utfører ettersyn og vedlikehold på flyteren. F.eks. kan man ha merkerøret som et null-punkt og evt. telle antall klammer med klokken i forhold til merkerøret.

Under normal drift skal det utføres regelmessig inspeksjon og vedlikehold av Flyter. Ettersyn- og vedlikeholdsintervallene med tilhørende inspeksjonspunkter er et minimumskrav fra ScaleAQ AS og er utarbeidet basert på risikovurderinger og risikoanalyse utført av ScaleAQ AS.

Eier av Flyteren ska ha et et ettersyn og vedlikeholdssystem hvor alt ettersyn og vedlikhold skal dokumenteres og oppbevares sammen med øvrig dokumentasjon for den aktuelle Flyteren.

7.2 Metoder for inspeksjon

 • GVI = Generell Visuell Inspeksjon:
  Visuell inspeksjon hvor man ser etter tydelige skader/defekter på avstand fra objektet. Kan gjøres med ROV eller dykker med vanlig kamera.
 • NVI = Nærvisuell Inspeksjon:
  Bruk av nærvisuelt kamera eller deteksjonsverktøy (eksempelvis Ultralyd) for å finne skader nær overflaten til objektet.
 • DK = Dimensjonskontroll:
  Bruk av måleverktøy for å kontrollere dimensjoner.
 • MU = Modifikasjon / Utskifting

7.3 Kriterier for når Flyter ikke har tilfredsstillende kvalitet

I kapittel 7.3.1 – 7.3.5 er det beskrevet hvilke toleranser vi tillater på de forskjellige komponentene på flyteren. Hvis disse toleransene er overskredet, har ikke flytekragen tilfredsstillende kvalitet og ScaleAQ må kontaktes for gjennomgang.
I disse kapitlene beskriver også målemetodikk hvor det måles over 2 diameter (D1 og D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre. Med dette menes følgende måling:

7.3.1 Toleranser for plastrør

Ved skader på plastrør på mer enn 20% av rørets godstykkelse, skal ScaleAQ kontaktes for avklaring på om reparasjon/utbedring er nødvendig.

TYPESDRGodstykkelse [mm]Maks. skadedybde [mm]
50017.628.415.7
Tabell 5: Godstykkelser og maksimum tillat skade plastrør

7.3.2 Toleranser for fiberstropp

Fiberstropp må skiftes når det er kutt eller hull i duk.

7.3.3 Toleranser for slitasje sjakkel

Toleranser for slitasje på sjakkel: ≤ 20 % av opprinnelig materialdiameter, målt over 2 diametere (D1 og D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre. Dvs. gjenværende diameter (𝐷1+𝐷2)/2 må være minst 80 % av nominell diameter Dn.

Bilde 15: Bildet viser måling slitasje på sjakkel

7.4 Driftsbasert ettersyn og vedlikehold på flyter

Område/
Komponent
Hva sjekkes?Metode (GVI/NVI/
DK/MU)
Beskrivelse inspeksjonSpesifikasjonMånedligHver 3. mnd.Årlig
FlyterørKontrolleres for skade og slitasjeGVISjekk flyterør
for kutt, knekk
og brudd
Alle flyterør X  X
PlastklammerIntegritet til klammereGVI / NVISjekk klammer deformasjon/
sprekk.
Alle klammer   X
Håndlistrør / GelenderstolpeMulige defekter / skaderGVI / NVISjekk for brudd i håndlistrør.
Sjekk gelenderstolpe for skader. Sjekk at plugger er på plass
Alle gelenderrør og stolper  
FiberstroppHanefotinnfestingGVI / MUSjekk om fiberstropp er fri for kutt/hull i dukSjekk hanfotinnfesting X 
SjakkelHanefotinnfestingGVI / MUSjekk at mutter og sikring er på plassSjekk hanefotinnfestingX
SjakkelHanefotinnfestingGVI / NVISjekk slitasje. Sjekk at mutter og sikring er på plassSjekk hanefotinnfestingX
GVI = Generell Visuell Inspeksjon
NVI = Nærvisuell Inspeksjon
DK = Dimensjonskontroll
MU = Modifikasjon/ Utskifting
 
Tabell 6: Driftsbasert ettersyn og vedlikehold på flyter

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.
Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll etter perioder med ekstremvær.

7.5 Generasjonskontroll

Med generasjonskontroll menes det at kontroll utføres når det er mest hensiktsmessig. Dvs. at kontroll og utskiftning av deler gjøres før hvert nytt utsett av fisk. Flytekragen skal ikke brukes lenger enn maks. 24 måneder før ny generasjonskontroll gjennomføres. Anbefaler at kontrollen utføres tett opp til tidspunkt for når flytekragen skal tas i bruk.

Område/KomponentMetode (GVI/NVI/DK/MU)Beskrivelse InspeksjonType feilMerknad
   012 
IdentifikasjonGVIKontroller at flytekragen har merkerør og at det stemmer med innslått nummer i midtre fortøyningsklammer. Hvis innslått nummer ikke er lesbart slås nummer inn på nytt.    
Skader på flyterørGVI / NVISe etter at flyterør ikke er skadet som følge av gnag eller annen mekanisk påkjenning. Kontroller for slitasje, toleranse for slitasje.    
PlastklammerGVI / NVISjekk klammer deformasjon/
sprekk.
    
BunnringsopphengGVI / NVIKontroller at riktig låsesplint og sikringssjakkel brukes.    
FiberstroppGVI / MUSjekk om fiberstropp er fri for kutt/hull i duk.    
SjakkelGVI / NVI / MUSjekk slitasje. Sjekk at mutter og sikring er på plass.    
Håndlistrør / GelenderstolpeGVI / NVISjekk for brudd i håndlistrør.
Sjekk gelenderstolpe for skader. Sjekk at plugger er på plass.
    
GangbaneGVIKontroller at gangbane er intakt.    
GVI = Generell Visuell Inspeksjon
NVI = Nærvisuell Inspeksjon
DK = Dimensjonskontroll
MU = Modifikasjon / Utskifting
 0= Intet å bemerke1= Vurderes utbedrer / skiftet i løpet av 24 mnd.2= utbedres omgående.
Tabell 7: Generasjonskontroll

8 Transport og lagring

8.1 Transport/slep

Ved transport/slep av flyter med bunnring oppe på gangbane, følges anvisninger for sikring av bunnring.

Bilde 16: Sikring bunnring oppe på gangbane
 • Sjekk om det må søkes om slepetillatelse av flytekrager.
 • Flytekrager slepes uten not.
 • Flytekragen festes med hanefot til slepetrosse, avstand ca. 20 meter. Hanefoten festes i flytekragens fortøyningsklammer. Vi anbefaler tre parter for fremste flytekrage, minimum to for resterende.
 • Ved sleping av flere flytekrager benyttes slepetrosse som går fra hanefot første flytekrage til hanefot siste flytekrage.
 • Ved sleping må slepetrossen løpe fritt gjennom flytekragene, dette gjøres best med å la slepetrossen gå gjennom løkker/ringer som er bundet i hvert sitt klammer.
Bilde 17: Eksempel på hvordan sleperen og haneføtter er festet til flytekragene

Slepetrossen fra slepebåt til den første flytekragen bør være minimum 150m for å redusere påvirkning fra propellsjø.

 • Som sikkerhet i tilfelle at noe skulle skje med slepetrosse eller haneføtter, vil vi anbefale å sikre slepet med slakke tau på hver side parallelt med hovedsleper. Se «sikringstau» bilde 19.
 • For å hindre ovalisering av flytekragene bør det festes et tau i sleperetning mellom indre flyterør, se «krysstau» på bilde 19.
 • Alle knuter og tau bør sikres med to innstikk og bendsles.
 • Hvis det er montert bunnring på flytekragen kan bunnringen under sleping ligge festet oppe på flytekragen. Se også brukerhåndbok for bunnringssystem.
 • Skal slep utføres med bunnringen hengende under flytekragen, må man være sikker på at bunnringsoppheng, flytekrage og / eller bunnring ikke blir utsatt for gnag eller skade.
 • Relativ slepefart skal ikke overstige 3 knop.
 • Maks. Hs=1.5 m
 • Maks. Vc=0.7 m/s
 • Maks. last hovedsleper: 8 tonn
 • Under flytting av flytekrage med notpose skal hastigheten tilpasses slik at strøm/bølger ikke overskrider flytekragens maks. tillatte signifikante bølgehøyde og strøm.

Etter at sleping er gjennomført skal flytekragen sjekkes for evt. skader. Det er utarbeidet egen prosedyre for sleping av flytekrage med et kontrollskjema.

Bilde 18: eksempel på hvordan sleperen og haneføtter er festet til flytekragene

8.2 Lagring på sjø

Ved lagring i sjøen skal flyter fortøyes forsvarlig og merkes for allmenn ferdsel.
Det er en fordel om flyteren lagres i værmessig skjermet farvann under mellomlagringsperioden.
Dersom flere flytere lagres sammen må disse fortøyes på en slik måte at de ikke kan komme i kontakt med hverandre og forårsake skade.
Ved mellomlagring skal flyteren fortøyes i hanefotinnfestninger diagonalt som minimum. Anbefalt innfesting er i rammeforankring slik at man får fortøyd i samtlige hanefotsett (herunder min. 1 hanefotpart i hvert hanefotsett).

8.3 Lagring på land

For lagring på land kreves det at underlaget er plant for å unngå punktbelastning på flyterørene.

9 Produsent og produktidentifikasjon

HOVEDKONTOR
Scale Aquaculture ASTelefon: +47 73 80 99 30
Beddingen 16E-post: post@scaleaq.com
7042 Trondheimwww.scaleaq.no
KONTAKTINFORMASJONflytekrage@scaleaq.com
Tabell 8: Kontaktinformasjon

9.1 Dokumentasjon

Flytere fra ScaleAQ har et produktsertifikat som inneholder informasjon om dimensjonsklasse, gyldighetsperiode og detaljer om flyteren og materialene den er bygd opp av. Produktsertifikatet skal være tilgjengelig hos innehaver av akvakulturtillatelsen. Se eksempel i vedlegg 1.

9.2 Identifikasjon av flyter

Hver flyter har et unikt serienummer som identifiserer produktene. Flyter merkes med unikt merkerør i plast.

10 Revisjonshistorikk

Rev.EndringerDato
1Brukerhåndboken er første utgave for FRPL500-157-LE19.02.2024
Tabell 9: Revisjonshistorikk

11 Referanser

/1/NYTEK23
/2/NS9415:2021
Tabell 13: Referanser