Brukerhåndbok

CleanPump

1. Formål

Dette dokumentet skal gi nødvendig informasjon om installasjon, idriftsettelse, bruk, vedlikehold, feilsøking og demontering.

1.1 Definisjon av produkt

Maskinens navn: Servi CleanPump gen. 3

Produsentens referanse: 784443 / 784443/10″

Produktet skal ikke brukes til annet enn beskrevet i dette dokumentet.

Formålet med maskinen er opphenting av dødfisk i merd gjennom slange med med bruk av venturiprinsipp.

Maskinen er laget for å monteres om bord i servicefartøy når fjerning av dødfisk fra merd skal gjennomføres.

Maskinen blir tilført energi ved tilkobling til fartøyets kran og tilførsel av energi via trykk fra kranens HPU. Kontroll av energitilførsel skal skje fra kranens fjernkontroll eller fra kranens fastmonterte betjeningspanel.

1.2 Produsentinformasjon

Scale Aquaculture AS, Nordfrøyveien 217, 7260 Sistranda 

Tlf: +47 73 80 99 30

E-post: service@scaleaq.com

Tlf: +47 48 85 24 88

E-post: support@scaleaq.com

Internett: www.scaleaq.com

1.3 Teknisk informasjon

Maskinen har kun hydraulisk og pneumatisk tilkobling.

 Teknisk Spesifikasjon:   
     
 Max. Driftstrykk på port A/BA/Bmaxbar250
 Pumpekapasitet A/B l/min5
 Tilkoblinger A/B  TEMA serie T, nippel 1/2″
 Slanger A/B  10m
 Max trykk på port DD maxbar3
 Tilkoblinger D  TEMA serie T, nippel 3/8″
 Slange D  10m
 Vekt art.: 784443 Vekt art.: 784443/10″mkg980 1035
 Dimensjon LxHxB mm2105x2180x1380
 Hydraulikk væske  Mineralsk olje for hydraulikk system
 Viskositet (anbefalt):vm2/s32 to 46 (cST)
 Renhetskrav væske:  ISO 4406 18/16/13
 Temperatur væske:T -20°C to +50°C
 Omgivelsestemperatur:T -20°C to +50°C
 Trykkluft slange dimensjon  1″ (25×5.5)
 Trykkluft slange lengde  50m
 Trykkluft slangeMax.bar15
 Dødfiskslange 8″ Dødfiskslange 10″  Flat blå, L =50m
 • Trykkluft tilkobling:
  • Maks tillatt arbeidstrykk: 15 bar
  • Pumpekapasitet min: 2 – 3 m3/h @ 7 bar

Maksimal trekkraft trommel: ca 200 kg @ 200 bar

2. Referanser

#Servi dok. nr.Tittel:
12345570Sammenstillingstegning art. 784443 (8″)
22395886Hydaulikk skjema art. 784443 (8″)
32385759Sammenstillingstegning art. 784443/10″
42395887Hydaulikk skjema art. 784443/10″
52419311Samsvarserklæring

3. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

3.1 Generelle retningslinjer

• Denne maskinen skal installeres i.h.h.t denne anvisning før den kan tas i bruk.
• Det er strengt forbudt å fjerne sikkerhetselementer eller på annen måte å gjøre endringer eller modifikasjoner som påvirker sikkerhet eller funksjonalitet.
• Maskinen skal ikke benyttes til andre formål enn den er beregnet for.
• Installasjon eller reparasjon av maskinen skal kun utføres av kvalifisert personell.
• Alt personell som skal operere maskinen må ha lest og forstått denne håndboken.
• Begrensningene og instruksjonene i denne håndboken må følges, spesielt de som angår sikkerhet.
• Personer kan bli alvorlig skadet dersom maskinen brukes til annet enn tiltenkt bruk, samt hvis personer med utilstrekkelig kunnskap opererer maskinen.
• Utvis forsiktighet ved gjennomføring av løfteoperasjoner. Opphold deg aldri under hengende last.
• I tillegg til det som er spesifisert her, gjelder også sikkerhetsreglene for det lokale anlegget.
• Alle advarselsskilt skal være i samme stand som da maskinen ble levert. Nye skilt kan bestilles fra produsent ved behov.
• Før man bruker maskinen, må man forsikre seg om at all tilgang til bevegelige deler er forhindret. All beskyttelse mot bevegelige deler skal være permanent festet.
• Før rengjøring, service eller demontering skal hydrauliske tilkoblinger og trykklufttilkobling frakobles.
• Maskinen har høyt tyngdunkt. Ved transport skal maskinen sikres på forsvarligvis vis i alle retninger mot velting. Dette kan gjøres ved faststropping til gulv eller vegg.
• Hjelm og vernesko/støvler skal brukes under montasje/drift av maskin. Ved vedlikehold skal i tillegg vernebriller og hansker benyttes.
• Olje under høyt trykk kan penetrere hud, og forårsake alvorlig skade, forgiftning og død. Ved skade, oppsøk medisinsk hjelp snarest. Kirurgisk inngrep kreves for å fjerne olje.
• Ved svelging/innånding av hydraulikkolje skal lege oppsøkes. Ikke fremkall brekninger ved svelging. Ha sikkerhetsdatablad for olje tilgjengelig.
• Fingre eller bar hud skal ikke benyttes for å oppdage lekkasje. Unngå generelt kontakt med hydraulikkolje.
• Avlast hydraulisk trykk før til- og frakobling eller arbeid utføres.

3.2 Fare for rømning

Bruk som ikke samsvarer med bruksanvisning kan føre til skade eller fare. Det er derfor viktig at alt utstyr som senkes ned i merd ikke kan hekte seg fast, eller på annen måte kan føre til skader på not.

For montering av sugetrakt henvises til pkt. 7.2 i denne bruksanvisning.

Trekkraft for Servi CleanPump er begrenset til 200 kg for å unngå at utstyret kan medføre skade på not.

Det må tas hensyn til at trekkraft på vinsj som trekker ut sugetrakt ikke blir så stor at den medfører skade på not. Vinsj som trekker ut sugetrakt er ikke del av Servi leveranse, og bruk av denne faller utenfor Servis ansvar.

Det anbefales bruk av kamera i forbindelse med ut- og inntrekking av sugetrakt, slik at man kan følge med på at det ikke oppstår fare for skade ved bruk av Servi CleanPump.

4. Bruksområde

CleanPump skal brukes til fjerning av dødfisk fra oppdrettsmerder.
Maskinen har en slange oppkveilet på trommel med en sugetrakt i enden som anbringes i bunnen av merden ved hjelp av ekstern vinsj. Sugetrakten tilføres deretter trykkluft som skaper pumpeeffekten.
Dødfisken kommer opp gjennom slangen i en vannstrøm og inn gjennom en silkasse der vannet blir silt av og dødfisken kommer ut på et sorteringsbord for telling. Deretter går dødfisken i kar for videre behandling.
Vannet blir ledet ut av silkassen og ledes over bord gjennom en 12″ slange.
Avløpsslange er ikke en del av maskinen.

Når pumpeoperasjonen er avsluttet, tilføres maskinen hydraulisk energi fra fartøyets kran og slanger for fisk og luft blir rullet opp tilbake på trommel.

MERKNAD!  
Det er forbudt å benytte CleanPump til andre formål enn beskrevet.

5. Beskrivelse av maskinen

5.1 Funksjonsbeskrivelse

Se pkt. 4

5.2 Hoveddeler

CleanPump består av følgende hoveddeler:
• Ramme
• Hydraulisk drevet slangetrommel
• Silkasse
• Sugetrakt
• Nedfellbart sorteringsbord
• Ventilblokk
• Tilkoblingsslanger
Ref. Sammenstillingstegning (se kapittel 2).

Alle ståldeler er produsert i AISI316 syrefast stål for maksimal korrosjonsbestandighet, bortsett fra slangekobling for dødfiskslange, som er laget av aluminium.

5.2.1 Ramme

Rammen er produsert av hulprofiler som bærer vekten av hele sammenstillingen. Rammen har hull i labber for festing til underlaget. Rammen har løftepunkter i øvre kant, utstyrt med 4 stk. RUD VRS M12 løfteører som skal benyttes når konstruksjonen skal løftes.

5.2.2 Hydraulisk drevet slangetrommel

Slangetrommel i syrefast stål består av 2 adskilte kammer hhv for opprulling av trykkluftslange og dødfiskslange.
Trommelen blir drevet av en hydraulisk motor som også fungerer som opplagring for trommel.
Slangene blir rullet ut og trukket ned i senter av oppdrettsmerden med hjelp av en vinsj.
Vinsj for nedtrekk er ikke en del av denne maskinen.

Figur 1 Hydraulikkmotor og tilkoblinger
Figur 2 Slangetrommel

5.3 Silkasse

I siden av silkassen er det en åpning for tilløpsrøret for dødfisk. Det er montert et avløp som valgfritt kan monteres til siden eller bak, avhengig av plasseringen av maskinen om bord i båt.
I skapet er det montert en sil for rask fjerning av vann og utskilling av dødfisk.
Horisontal sil kan fjernes uten bruk av verktøy for vedlikehold og rengjøring av kassen.

FORSIKTIG!
Klemfare for fingre. Utvis aktsomhet ved håndtering av horisontal sil.

5.3.1 Nedfellbart sorteringsbord

Sorteringsbordet er festet med hengsler til silkassen.
Bordet blir brukt for kontroll av dødfiskene og som sklie til lagring / viderebehandling.
Når maskinen ikke er i bruk, kan bordet løftes og må da sikres med lås.

MERKNAD!  
Hvis maskinen skal flyttes/løftes, SKAL sorteringsbordet felles opp og sikres.
Figur 3 Lås for sorteringsbord

6 Løfting og håndtering

Maskinen skal kun løftes ved hjelp av kran og 4-part løfteskrev som festes til 4 stk. RUD VRS M12 løfteører på ramme. Kontroller at løfteørene er forsvarlig tilskrudd før løfting gjennomføres. Medfølgende løfteører må kontrolleres regelmessig mot deformasjon og korrosjon av kyndig personell. Byttes ut hvis nødvendig.

MERKNAD!  
Maskinen skal kun løftes tom, aldri med fisk i. Løfteørene er ikke laget for annet enn maskinens egenvekt. Benytt alltid alle fire løfteører ved løft.

Sjekkliste før løft og håndtering:
• Kjenn lastgrensene. Ikke overbelast kran, løfteutstyr og flytteutstyr. Vær oppmerksom på tyngdepunktet på utstyret som løftes.
• Kontroller at du har nok klaring over det som skal løftes.
• Kontroller at løfteutstyr som skal brukes har gyldige sertifikater og er merket med årets farge. Personell skal ha tilstrekkelig opplæring og sertifikat for løfting.
• Hold arbeidsområdet klart. Fjern rot og unødvendige materialer fra området. Ikke la personell som ikke er direkte involvert i flytteoperasjonen oppholde seg i flytteområdet.
• Kontroller maskin og tilbehør før flytteoperasjonen. Se etter løse bolter, lekkasjer eller andre forhold som kan påvirke operasjonen.

7 Installasjon

7.1 Mekanisk installasjon

CleanPump leveres ferdig sammenstilt fra produsent.
Sugetrakt leveres løst ved siden av grunnet plassbesparelse ved transport og må monteres av bruker før igangkjøring.
CleanPump kan løftes/flyttes på plass som beskrevet i kapittel 6.
Påse at arbeidsområdet er fritt for løse gjenstander.
Det skal være lett ankomst til styring av maskinen og god avstand til andre elementer ved plassering av CleanPump.

ADVARSEL!
Fare for velting. Maskinens tyngdepunkt er relativt høyt. Ved krengning og ved belastning av innrulling av slangen kan maskinen velte. Forsvarlig festing til underlaget er derfor påkrevd.

Maskinen skal sikres til underlaget ved hjelp av bolter på labber.
Bruk 4 stk. M20 bolter i A4-70 kvalitet.
Dersom det sveises egne labber/padder på dekk til dette formålet, må dette gjøres av kyndig personell.

7.2 Montering av sugetrakt

Flatslange festes til sugetrakt ved hjelp av 2 stk. slangeklemmer som er medsendt.

2 stk. slangeklemmer tres inn på luftslange før den tres inn på messingkoblingen. Skrueklemmer strammes over messingnippel. Påse at skrue på slangeklemme vender inn mot sugetrakt.

Bruk medfølgende teip for å dekke stussen og slangeklemmene for luftslangen. Slangeklemmer for flatslange dekkes på tilsvarende måte. Det anbefales at luftslange teipes til sugetrakt sammen med slangeklemmer for flatslange.

ADVARSEL!
Fare for skade på not. Skarpe kanter på sugetrakt og tilhørende utstyr som føres ned i merd kan hekte seg fast og føre til at not kan bli ødelagt. Forsvarlig teiping er påkrevd for å unngå skader.

7.3 Hydraulikktilkobling

Anlegget skal kobles til en ledig hydraulikkutgang på kran, med henholdsvis trykk- og returslange via 1/2″ hurtigkoblinger.

FORSIKTIG!
Sklifare ved oljesøl på dekk. Ved oljelekkasje på dekk kan det bli svært glatt, spesielt i kombinasjon med vann. Stopp operasjon og tørk opp oljesøl umiddelbart.
MERKNAD!  
Krav om nødstopp. Kranens fjernkontroll og/eller kranens fastmonterte betjeningspanel skal ha nødstopp som stenger all tilførsel av energi på hydraulisk krets til CleanPump.

Lekkoljeslange fra hydraulikkmotor tilkobles 3/8″ hurtigkobling

MERKNAD!  
Tilkobling lekkolje. Lekkolje slange tilkobles trykkløst direkte til tank. Den skal IKKE kobles til hydraulikkaggregatets returledning via filter. Feil tilkobling vil føre til ekstern lekkasje fra hydraulikkmotor.
Alle hydraulikkslanger skal festes på forsvarlig måte, slik at de ikke er i veien. Dette er også viktig for å unngå unødig slitasje.
Ved av- og pålasting av trykk må man regne med noe bevegelse i slangene.

7.4     Tilkobling av luft

Maskinen tilkobles luft via hurtigkoblinger for luft lokalisert på trommel for luftslange.

ADVARSEL!
Fare for pisking og slag. Dersom luftslange ryker kan dette føre til at enden på luftslange vil slå og piske med stor kraft. Slangesikring må derfor monteres på alle koblinger til luftslange.

7.5    Belysning

Maskinen leveres uten egen belysning. Maskinen skal ikke benyttes uten at den, og området rundt, er tilstrekkelig opplyst.

7.6 Adkomst

Maskinen er laget for å bli plassert på åpent dekk. Betjeningshendler og tilkoblinger befinner seg på venstre side sett forfra. Serviceområde for CleanPump er angitt på sammenstillingstegning.

Ref. Sammenstillingstegning (se kapittel 2).

7.7 Sette i drift

Man skal gå gjennom sjekkpunktene nedenfor hver gang maskinen blir installert på fartøy.

Før tilkobling:

 • Kontroller at maskinen er hel og uskadd.
 • Sjekk at maskinen er forsvarlig festet til underlag. Se også kapittel 7.1.
 • Sjekk at alle bevegelige deler har frie bevegelser.

Etter tilkobling:

 • Utfør vedlikeholdspunktene for månedlig vedlikehold, se kapittel 10.3.
 • Kontroller hydraulikkmotorens dreieretning. Dette gjøres ved å starte den en kort stund og sjekke dreieretningen på trommelen. Dersom trommelen går feil vei, kan retningen enkelt byttes med å veksle A og B tilkobling.
 • Sjekk at nødstoppventil fungerer ved å starte trommelen og deretter stenge nødstoppventil. Kontroller at trommelen stopper. Under vanlig drift står denne ventilen åpen.
 • Sjekk at trommelen går jevnt og uten ulyder. Se også kapittel 9 for feilsøking.

Dersom maskinen ikke blir brukt i en periode:

 • Etter mottak av maskin skal den kobles til hydraulisk anlegg, og trommel kjøres 5 minutter hver vei, dersom maskinen ikke tas i bruk i løpet av 3 måneder.
 • Deretter skal den kjøres hver 3. måned så lenge den ikke er i bruk.
 • Under vedlikeholdskjøring er det nødvendig å sikre flatslange og luftslange slik at det ikke blir skadet under kjøringen.
 • Flatslange og luftslange inspiseres for skader i forbindelse med vedlikeholdskjøring.
 • Dersom slangene slippes i saltvann ved vedlikeholdskjøring skal disse spyles med ferskvann under opprulling før maskinen settes bort for videre lagring.

8 Betjeningsveiledning og funksjonsbeskrivelse

 • Sugetrakt festes til nedtrekkstau som går via bunn i merd til nedtrekksvinsj.
 • Åpne frikoblingsventil for å sette hydraulikkmotoren i friløp.
 • Dra dødfiskslangen ned i merd ved hjelp av nedtrekksvinsjen.
 • Koble luftslange til kompressor.
 • Start luftkompressoren for å sette i gang pumpefunksjon. Sjekk at det kommer rikelig med vann ut av røret for dødfisk inne i silkasse.

Hvis det ikke skjer, gå over til feilsøking. Se også kapittel 9.

MERKNAD!  
Dersom trommel har høyere hastighet enn ønsket når frikoblingsventil er åpen, strupe frikoblingsventil forsiktig. Dette vil bremse trommel.
MERKNAD!  
Personen som styrer maskinen gjennom den håndholdte fjernkontrollen eller betjeningspanelet til båtens kran har hovedansvaret under drift. Denne personen må følge med alle bevegelige deler og ha kontroll på alle situasjoner. Vedkommende er ansvarlig for sikkerheten til personell som deltar i operasjonen eller befinner seg i maskinens arbeidsområde. Vedkommende må plassere seg slik at man har overblikk over hele maskinen og operasjonen, samt ha tilgang til de manuelle betjeningsventilene på maskinen. Personen som styrer maskinen, må være opplagt og ikke påvirket av rusmidler eller legemidler.

Etter bruk:

 • Bruk trommelen for å dra slange opp fra merd. Nedtrekksvinsj må mate etter med tau.
 • Overvåk opprulling av dødfiskslange og luftslange. Stopp opprulling og korriger dersom det blir nødvendig.
 • Sjekk at pumpeslange så godt som mulig blir tømt for vann før den rulles på trommel.
 • Sjekk silkassen og rens hvis nødvendig. Se kapittel 10.2.
 • Fell opp sorteringsbordet, og sikre det med lås.
ADVARSEL!
Fare for fastklemming av legemsdeler, avrivning. Maskinen trekker inn slangene med stor kraft – opp til 200 kg. Dersom man må korrigere slangene ved skjev opprulling, må dette skje i god avstand fra maskinen slik at man ikke risikerer å komme i klem. Dersom man stadig blir plaget med skjev opprulling av slanger, bør man vurdere et permanent tiltak f.eks. i form av styreruller på båtrekka.   NB! Husk at operatør av fjernkontroll eller betjeningspanel som styrer energitilførselen til maskinen, har ansvar for å følge med og umiddelbart stoppe operasjonen dersom en potensielt farlig situasjon oppstår.
ADVARSEL!
Fare for kveiler/løkker på slanger. Det kan oppleves at luftslange og sugeslange trekkes med litt forskjellig hastighet. Dette kan føre til at luftslange kan kveile seg noe på dekk. Både ved uttrekk og opptrekk må man utvise aktsomhet og ikke tråkke i kveiler. Det kan oppstå klemskader og man kan bli dratt over ende.

9. Unormale hendelser/feil

Feil som kan opptre under bruk, med mulige årsaker.

Hvis man ikke klarer å korrigere feil selv, ta kontakt med SERVI AS for videre hjelp.

9.1 Trommelen

Trommelen beveger seg ikke / beveger seg langsomt.

 • Sjekk at nødstoppventil er åpen og at frikoblingsventil er stengt.
 • Sjekk at alle hydrauliske koblinger er koblet til.
 • Ekstern pumpe har ikke tilstrekkelig kapasitet.
 • Ekstern vinsj holder igjen (ved opprulling).

9.2 Pumpefunksjon

Ikke nok vann kommer ut av toppen.

 • Ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Sjekk tilkoblinger.
 • Ikke nok kapasitet i kompressoren.
 • Lekkasje eller blokkering i luft- eller pumpeslange.
 • Luftslange må være helt rullet ut på trommel. Ligger det luftslange igjen på trommel når sugeslange er helt ute, vil det redusere lufttilførselen kraftig og i verste fall helt.

9.3 Not løft ved oppstart

Dersom not løftes og blokkerer bruk av maskinen, må vekt på belastningslodd vurderes å økes.

1       Vedlikehold

1.1     Sikkerhet

MERKNAD!  
Ved all service må sikkerhetstiltakene i kapittel 3 følges.Det er forbudt å utføre service og vedlikeholdsarbeid på maskinen mens den er i drift. Det er forbudt å tilkoble maskinen så lenge installasjon, vedlikehold eller annet arbeid med maskinen pågår.Dersom dødfiskslange demonteres mens storparten av slange er ut i sjøen må slange sikres/festes slik at hele slangen ikke blir dratt ned i sjø.

1.2     Rengjøring

 • Løft ut rist i silkassen (kan gjennomføres uten verktøy).
 • Spyl innside av skapet og silen med høytrykkspyler.
 • Vask maskinen utvendig med høytrykkspyler.
 • Vær forsiktig ved spyling av hydrauliske komponenter.
FORSIKTIG!
Klemfare. Utvis aktsomhet ved håndtering av rist.

1.3     Liste over sjekkpunkter og intervall

Kontroller/sjekkDaglig, før oppstartukentligmånedligårlig
Sjekk funksjon av nødstoppventil.XXXX
Sjekk funksjon av frikoblingsventil.XXXX
Sjekk hurtigkoblinger for lekkasje.XXXX
Sjekk sugetrakt for skader.XXXX
Sjekk at slangeklemmer til sugetrakt er dekket med teip for å forhindre skader på merd.XXXX
Sjekk at det ikke lekker olje fra hydraulikkmotor, ventiler og koblinger.XXXX
Kontroller mot mekanisk skade, at ramme, trommel, silkasse og sorteringsbord er hele og uten skader. XXX
Sjekk at trommelen går jevnt. XXX
Rull ut slangene og ta en grundig sjekk etter slitasje og skader. XXX
Sjekk at skruer og bolter er stramme. Ettertrekk om nødvendig. XXX
Kontroller maskinens bevegelse. Sjekk at det ikke er kast i trommelen.  XX
Sjekk at alle skilt er på plass. Erstatt om nødvendig.  XX
Hydraulikkmotoren kontrolleres mot slakke eller ulyd.   X
Kontroller at det ikke er korrosjon på deler av rustfritt stål.   X
Kontroller overflatebehandling på hydrauliske motor, komponenter og tilhørende utstyr. Reparer eventuelle skader.   X

 

11 Reservedeler og reparasjoner

Noen reservedeler kan ha lang leveringstid, og maskinens eier bør ta stilling til konsekvensene av en evt. driftsstans og bestille inn kritiske deler for lagerhold.

Mekaniske skader på trommelen eller rammen kan utbedres av et kvalifisert mekanisk verksted.

Ved feil på det hydrauliske systemet eller på hydrauliske komponenter, kontakt Servi AS.

12 Destruering/avhending

Maskinen rengjøres og alle rester av biomasse fjernes.

Tapp av olje fra maskinens komponenter, og fjern rester av smørefett.

Demonter maskinen og send de forskjellige bestanddelene til egnet mottak for resirkulering:

 • Olje og smøremidler.
 • Stålkonstruksjon og metalldeler.
 • Evt. restavfall som er igjen.

Eventuell avhending i form av videresalg for fortsatt bruk betinger at selger også sender med maskinens tilhørende dokumentasjon til ny eier.

13 Vedlegg

 • Sammenstillingstegninger
 • Hydraulisk skjema
 • Oversikt over skilt for Servi CleanPump
 • Datablad for hydraulikkmotor
 • Samsvarserklæring